برنامه هفتگی

برنامه کلاسی و ساعات حضور در دانشگاه

شنبه
یکشنبه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
10:15 - 12:00
دوشنبه مهندسی اینترنت
08:00 - 12:00
نرم افزارهای توسعه موبایل
13:30 - 15:45
سه شنبه مبانی مهندسی نرم افزار
08:00 - 10:15
تحلیل و طراحی سیستم ها
13:30 - 15:45
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
15:45 - 17:30
چهارشنبه شبیه سازی کامپیوتری
08:00 - 12:00
مهندسی نرم افزار
13:30 - 15:45
مفاهیم پیشرفته در مهندسی نرم افزار
15:45 - 18:00
پنج شنبه
جمعه