عنوان سازمان تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات استان گلستان دانشگاه آزاد اسلامی 1395 تاکنون
عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان 1395 تاکنون
عضو شورای آموزشی واحد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان 1396 1397
رئیس دانشکده فنی - مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان 1394 1397
مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان 1393 1394
مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان 1388 1390