عنوان مجریان سازمان حامی محل اجرا سال پایان وضعیت
روشی جدید در بهینه سازی مساله زمانبندی گردش کار کارخانه ها با مدلسازی پتری رنگی زمانی: متد ترکیبی از الگوریتم های ژنتیک و جستجوی گرانشی شیده سرائیان دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان 1399 خاتمه یافته