محمد تقی خیرآبادی

گروه کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

faculty.gorganiau.ac.ir/mtkhirabadi