حمیدرضا مهینی

گروه کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار
جنسیت مرد
آخرین مدرک تحصیلی دکتری
علایق پژوهشی شبکه های کامپیوتری، سیستم های توزیع شده، سیستم های بی درنگ و نهفته، نظریه بازی ها و طراحی سازوکار، امنیت سایبری، سیستم های خبره

faculty.gorganiau.ac.ir/hmahini

حمیدرضا مهینی