علیرضا مهینی

گروه کامپیوتر

مرتبه علمی: مربی
جنسیت مرد
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
علایق پژوهشی پردازش موازی، رایانش ابری، معماری پردازنده های چند هسته ای

faculty.gorganiau.ac.ir/amahini

علیرضا مهینی