علی برومند

گروه کامپیوتر

مرتبه علمی: مربی
جنسیت مرد
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
علایق پژوهشی

faculty.gorganiau.ac.ir/aliboroumand

علی برومند