علی برومند

گروه کامپیوتر

مرتبه علمی: مربی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

faculty.gorganiau.ac.ir/aliboroumand


علی برومند